ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน/ศูนย์การศึกษาพิเศษ       รวม  73  คน จำแนกได้ดังนี้

1.1) ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

1) นายนัษฐภัทร์     ไกรงาม                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

2) นายชลอ           เมืองทอง                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

          1.2) ข้าราชการครู                          จำนวน  29  คน

                 มีวุฒิทางการศึกษาดังนี้

 • บริหารการศึกษา                          จำนวน  ๖  คน
 • การศึกษาพิเศษ                            จำนวน  ๒  คน
 • การบัญชี                                   จำนวน  ๒  คน
 • ภาษาอังกฤษ                               จำนวน  ๒  คน
 • สังคมศึกษา                                จำนวน  ๑  คน
 • จิตวิทยาคลินิก                             จำนวน  ๑  คน
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา                  จำนวน  ๑  คน
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา                         จำนวน  ๑  คน
 • เกษตรศาสตร์                              จำนวน  ๒  คน
 • ดนตรีศึกษา                                จำนวน  ๑  คน
 • ฟิสิกส์                                      จำนวน  ๑  คน
 • เคมี                                         จำนวน  ๑  คน
 • จิตวิทยาและการแนะแนว                 จำนวน  ๑  คน
 • สุขศึกษา                                   จำนวน  ๑  คน
 • หลักสูตรและการสอน                     จำนวน  ๑  คน
 • อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล         จำนวน  ๑  คน
 • ภาษาไทย                                  จำนวน  ๑  คน
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                   จำนวน  ๑  คน
 • บริหารทั่วไป                               จำนวน  ๑  คน
 • บริหารธุรกิจ                               จำนวน  ๒  คน
 • ปฐมวัย                                     จำนวน  ๑  คน
 • คหกรรม                                   จำนวน  ๑  คน
 • ประถมศึกษา                               จำนวน  ๑  คน
 • ชีววิทยา                                   จำนวน  ๑  คน

          1.3) พนักงานราชการ                      จำนวน 25  คน

                 มีวุฒิทางการศึกษาดังนี้

 • ประถมศึกษา                               จำนวน  ๒  คน  
 • บรรณารักษศาสตร                        จำนวน  ๑  คน   
 • คณิตศาสตร์                                จำนวน  ๒  คน
 • อุตสาหกรรมศิลป์                          จำนวน  ๑  คน   
 • สังคมศึกษา                                จำนวน  ๑  คน   
 • พลศึกษา                                   จำนวน  ๑  คน   
 • ภาษาอังกฤษ                               จำนวน  ๒  คน
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         จำนวน  ๑  คน
 • เทคโนโลยีการศึกษา                       จำนวน  ๑  คน
 • เคมี                                         จำนวน  ๑  คน
 • การปกครองส่วนท้องถิ่น                  จำนวน  ๒  คน
 • นาฏศิลป์                                   จำนวน  ๑  คน
 • การศึกษาพิเศษ                            จำนวน  ๑  คน
 • ภาษาจีน                                   จำนวน  ๑  คน
 • เกษตรศาสตร์                              จำนวน  ๑  คน
 • ชีววิทยา                                   จำนวน  ๑  คน

๑.๔) ครูอัตราจ้าง                                      จำนวน  ๔  คน

๑.๕) พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน)                      จำนวน  ๔  คน

๑.๖) พี่เลี้ยงเด็กพิการ                                  จำนวน  ๗  คน

๑.๗) ครูธุรการ                                         จำนวน  ๑  คน

๑.๘) ลูกจ้างประจำ                                    จำนวน  ๔  คน

๑.๙) จ้างเหมาบริการ                                  จำนวน  ๒  คน

รวมทั้งสิ้น                                     จำนวน ๗๓ คน

About the Author