ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน/ศูนย์การศึกษาพิเศษ       รวม  67  คน จำแนกได้ดังนี้

1.1) ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

1. นายนัษฐภัชร์     ไกรงาม     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. นายวิมล กันอินทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

4. นายชลอ           เมืองทอง   ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

5. นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบปรมาณ

6. นางสาวรัตนา สุริยะมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

1.2) ข้าราชการครู                          จำนวน  27  คน

1.นางสาวรัตนา สุริยะมณี ครู คศ.3
2.นายนิคม กิ่งแก้วเพชร ครู คศ.2
3.นายสายันต์ เสื้อมา ครู คศ.2
4.นางสาวรวีวรรณ นามวงศ์กา ครู คศ.2
5.นางปิยนุช เมธา ครู คศ.2
6.นางสาวสุวารี อินทรการุณเวช ครู คศ.2
7.นางดุจเดือน ขวัญยืน ครู คศ.2
8.นางสาวภัทราภรณ์ ยั่งยืนปิยรัตน์ ครู คศ.2
9.นางสาวฐิติมา แขกระโทก ครู คศ.1
10.นายจำลอง โพธิ์แสงดา ครู คศ.1
11.นางสาวประภัสสร ชื่นชูไพร ครู คศ.1
12.นางสาวพิมพ์วลัญช์ แก้วจันทร์ ครู คศ.1
13.นางสาวฉตินันต์ พันธ์ไพบูลย์ ครู คศ.1
14.นางพัทริน ขุนห้วย ครูผู้ช่วย
15.นายสิริพิชญะ สง่าเชิม ครูผู้ช่วย
16.นางสาววาสนา รินป้อ ครูผู้ช่วย
17.นางสาวณัฐน์พิมล ไพศาลธารา ครูผู้ช่วย
18.นางสาวอนัญพร บุญปรุง ครูผู้ช่วย
19.นางสาวฐณัชญ์พร เจริญทวีวงค์ ครูผู้ช่วย
20.ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ สมศรี ครูผู้ช่วย
21.นายพศุตม์ จันทร์โม ครูผู้ช่วย
22.นางสาวศิราทิพย์ ใจบุญ ครูผู้ช่วย
23.นางสาวนฤพร สุขนภาสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
24.ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อย ครูผู้ช่วย
25.นางสาวพีรณัฐ พรมเศษ ครูผู้ช่วย
26.นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
27.นางสาวเบญจมาศ พูลกสิวิทย์ ครูผู้ช่วย

มีวุฒิทางการศึกษาดังนี้

 • บริหารการศึกษา                          จำนวน  ๖  คน
 • การศึกษาพิเศษ                            จำนวน  ๒  คน
 • การบัญชี                                   จำนวน  ๒  คน
 • ภาษาอังกฤษ                               จำนวน  ๒  คน
 • สังคมศึกษา                                จำนวน  ๑  คน
 • จิตวิทยาคลินิก                             จำนวน  ๑  คน
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา                  จำนวน  ๑  คน
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา                         จำนวน  ๑  คน
 • เกษตรศาสตร์                              จำนวน  ๒  คน
 • ดนตรีศึกษา                                จำนวน  ๑  คน
 • ฟิสิกส์                                      จำนวน  ๑  คน
 • เคมี                                         จำนวน  ๑  คน
 • จิตวิทยาและการแนะแนว                 จำนวน  ๑  คน
 • สุขศึกษา                                   จำนวน  ๑  คน
 • หลักสูตรและการสอน                     จำนวน  ๑  คน
 • อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล         จำนวน  ๑  คน
 • ภาษาไทย                                  จำนวน  ๑  คน
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                   จำนวน  ๑  คน
 • บริหารทั่วไป                               จำนวน  ๑  คน
 • บริหารธุรกิจ                               จำนวน  ๒  คน
 • ปฐมวัย                                     จำนวน  ๑  คน
 • คหกรรม                                   จำนวน  ๑  คน
 • ประถมศึกษา                               จำนวน  ๑  คน
 • ชีววิทยา                                   จำนวน  ๑  คน

1.3) พนักงานราชการ                      จำนวน 18  คน

1.นางจีระนันท์ แก้วกำเนิด ครูผู้สอน
2.นายสุรัฐ ถนอมวรกุล ครูผู้สอน
3.นางสาวละเอียด จันทร์ทอง ครูผู้สอน
4.นายวิเศษ สุจริตนิรันดร์ ครูผู้สอน
5.นางสาวสิรินทร์ภัสร์ ใจไหว ครูผู้สอน
6.ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ ตาหน้อย ครูผู้สอน
7.นายณัฐกิตติ์ ไกรงาม ครูผู้สอน
8.นายธนเกียรติ ไกรงาม ครูผู้สอน
9.ว่าที่ร้อยตรีนพพร คำยาว ครูผู้สอน
10.นายวรวิทย์ จาทอน ครูผู้สอน
11.นางสาวสุภาพร แก้วคำ ครูผู้สอน
12.นายวิศิษฎ์ ทาปัญญา ครูผู้สอน
13.นางสาวบรูไน แผ่นคำ ครูผู้สอน
14.นายกานต์พิพัฒ ฦาชา ครูผู้สอน
15.นายเอกพันธ์ ปองธนากรวงศ์ ครูผู้สอน
16.นางสาวรัชนู สมควร ครูผู้สอน
17 .นายสรัญวิชญ์ นวลศิริ ครูผู้สอน
18. นายธีรเทพ ลงช่วย ครูผู้สอน

มีวุฒิทางการศึกษาดังนี้

 • ประถมศึกษา                               จำนวน  ๒  คน  
 • บรรณารักษศาสตร                        จำนวน  ๑  คน   
 • คณิตศาสตร์                                จำนวน  ๒  คน
 • อุตสาหกรรมศิลป์                          จำนวน  ๑  คน   
 • สังคมศึกษา                                จำนวน  ๑  คน   
 • พลศึกษา                                   จำนวน  ๑  คน   
 • ภาษาอังกฤษ                               จำนวน  ๒  คน
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         จำนวน  ๑  คน
 • เทคโนโลยีการศึกษา                       จำนวน  ๑  คน
 • เคมี                                         จำนวน  ๑  คน
 • การปกครองส่วนท้องถิ่น                  จำนวน  ๒  คน
 • นาฏศิลป์                                   จำนวน  ๑  คน
 • การศึกษาพิเศษ                            จำนวน  ๑  คน
 • ภาษาจีน                                   จำนวน  ๑  คน
 • เกษตรศาสตร์                              จำนวน  ๑  คน
 • ชีววิทยา                                   จำนวน  ๑  คน

1.4) พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครูผู้สอน)                      จำนวน  5  คน

1.นางสาวนิศารัตน์ แก้วมณี ครูพิเศษ
2.นางสาวนุศรา เลิศวงศ์ร่มเย็น ครูพิเศษ
3.นางสาวชื่นกมล งามแสง ครูพิเศษ
4.นายชลทิศ คอยเกษม ครูพิเศษ
5.นายสกราย เหรียญทอง ครูพิเศษ

1.5) พี่เลี้ยงเด็กพิการ                                  จำนวน  7  คน

1.นายระพิน อโน
2.นายยาบะ จะลา
3.นายไชยวัฒน์ วงศ์หาญ
4.นางกิติยา อโน
5.นางสาวสายดนัย ปินเจริญ
6.นางจันทร์จิรา อุ่นบาล
7.นางจิราพรรณ เสื้อมา

1.6) ครูธุรการ                                         จำนวน  1  คน

1.นางสาวบุสราพร โกฏิแก้ว

1.7) ลูกจ้างประจำ                                    จำนวน  4 คน

1.นายสาคร เขื่อนขันธ์
2.นายทรงชัย แซ่เจ็ง
3.นายอำนาจ อินทญาติ
4.นางสาวสมจิตร ชินตระกุล

รวมทั้งสิ้น                                     จำนวน 67 คน

About the Author