ผู้บริหารสถานศึกษา

1. นายนัษฐภัชร์     ไกรงาม     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. นายวิมล กันอินทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

4. นายชลอ           เมืองทอง   ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

5. นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบปรมาณ

About the Author