การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

About ว่าที่รต.สาโรจน์ ตาหน้อย