การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลเชียงดาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

About kittipoom somsri