บทความวิจัยรายงานการประเมินผลแผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยใช้แบบจำลอง CIPP Model

บทความวิจัยรายงานการประเมินผลแผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยใช้แบบจำลอง CIPP Model

About kittipoom somsri